در اين نرم افزار به طور خاص به مباحث كتاب نظريه نمونه گيري (1)، دكتر علي عميدي پرداخته شده است.

اين نرم افزار به دلايلي كليه مباحث جلد (1) را پوشش نمي دهد و در مرحله دوم پروژه ، كامل خواهد شد.

 

عناوين اصلي كه در اين نرم افزار به آن پرداخته شده :

 • نمونه گيري تصادفي ساده با جايگذاري

 • نمونه گيري تصادفي ساده بدون جايگذاري

 • ميانگين نمونه تصادفي ساده باجايگذاري و بدون جايگذاري

 • واريانس ميانگين نمونه تصادفي ساده باجايگذاري و بدون جايگذاري

 • حدود اطمينان نمونه تصادفي ساده باجايگذاري و بدون جايگذاري

 • برآورد مجموع واحدهاي جامعه

 • حدود اطمينان مجموع واحدهاي جامعه

 • نسبت ها و درصدها

 • حدود اطمينان درجه اول و دوم براي درصدها

 • نمونه گيري باطبقه بندي و با تخصيص متناسب

 • برآورد واريانس برآوردكننده ميانگين در نمونه گيري با طبقه بندي

 • حدود اطمينان ميانگين و مجموع واحدهاي جامعهدر نمونه گيري باطبقه بندي

 

Home